Rýmařovské osmitisícovky pravidla závodu 2023

Rýmařovské osmitisícovky 2023 – pravidla závodu kategorie děti

>>> ONLINE REGISTRACE <<< 

Obecná část

1.1 Soutěžní porota

Soutěžní porota sestává z jednoho časoměřiče (v případě závodu v rychlosti lezení) a Rozhodčího. Rozhodčí má rozhodující pravomoc v prostoru závodiště a zároveň plní a odpovídá za funkci zapisovače obou závodů, kterou v případě potřeby může delegovat.

1.2 Startovní číslo

Každý ze závodníků je označen startovním číslem.

1.3 Startovní listina

Soutěžící jsou v rámci registrace zapsáni na startovní listinu pod číslem odpovídajícím pořadí příchodu k registraci. Soutěž ve vytrvalosti začíná hromadně, v případě obsazení všech cest má přednost dvojice s nižším součtem závodních čísel. Do soutěže v rychlosti vstupuje závodník s číslem 1 a jeho jistič, dále je nástup k rychlostním trasám určován závodním číslem, v případě zaneprázdnění soutěžícího v pořadí závodem ve vytrvalosti, náhodným výběrem dle možnosti soutěžících co nejdříve nastoupit na rychlostní trasu (zajištění plynulosti soutěže).

Z důvodu plynulosti průběhu závodu na rychlost mohou „proti sobě“ v závodních drahách nastoupit závodníci libovolné věkové i genderové kategorie. Výsledky měření budou zapisovány do příslušných kategorií. Vliv na pořadí má pouze dosažený čas nikoliv „kdo koho“ v daném pokusu „porazil“. Rozhodčí může rozhodnout o jednotlivém nástupu do závodních drah bez „soupeře“.

Po uzavření registrace nelze na soutěžní listinu závodníky připisovat, lze je však kdykoliv v průběhu závodu vyškrtnout.

1.4 Soutěžící

Soutěž bude probíhat v kategoriích dětí:

Dívky do 9 let, chlapci do 9 let

Dívky 10-11 let, Chlapci 10-111 let 

Dívky 12-13 let, Chlapci 12-13 let

Dívky 14-15 let, Chlapci 14-15 let

Kategorie do 9 let leze s dospělým jističem. (U jednotlivých lan budou zkušení jističi z řad pořadatele, kteří závodníka odjistí.)

Soutěžící do obou závodů nastupují buď jako lezecké družstvo (dva soutěžící závodníci) a nebo jako jednotlivci s jističem.

Každý ze soutěžících se účastní závodu v rychlosti i vytrvalosti. Účast v obou závodech nelze od sebe oddělit.

Průběh soutěže v rychlosti

2.1 Obecné

Soutěž na rychlost spočívá ve vylezení dvou měřených cest postavených pro tento účel. Cesty jsou lezeny s horním jištěním (top-rope). Čas lezení je určen za pomoci stopek časoměřičem a zapisován s přesností na setiny sekundy. Každá cesta je v rámci závodu dvakrát měřeně lezena.  Do výsledků je započten vždy čas nejlepšího pokusu na dané cestě.

Je-li soutěžící zavolán na start, postaví se na pozici přibližně 2 metry před stěnu. S povelem „na značky se každý soutěžící postaví na startovní pozici: soutěžící má jedno chodidlo na podlaze, druhá noha může být v jakékoliv pozici a jedna nebo obě ruce jsou na nástupním chytu. Rozhodčí se zeptá „připraveni“, pak řekne „pozor“ a pak (ne déle jak za 2 vteřiny) „start“ (nebo dá hlasitý signál ke startu). Na topu cesty je časomíra zastavena dotykem stropu libovolnou částí těla, případně odmáčknutím tlačítka časomíry je-li na topu cesty instalováno.

Chybné starty: v případě nezdařeného startu musí Rozhodčí okamžitě zastavit oba/všechny soutěžící. Soutěžící, který zkazí dva starty v jednom rozřazovacím kole, bude ohodnocen dosaženým časem 30 s.

Soutěžící, kterému se nepodaří úspěšně dokončit svůj pokus na cestě (pád, odsednutí, …), bude ohodnocen dosaženým časem 30 s.

Každý soutěžící musí provést dva pokusy na každé z měřených cest.

Soutěž ve vytrvalosti

Sestává ve vylezení co největšího počtu metrů stanovené „výstupové cesty k vrcholu“. Závod končí buď dosažením vrcholu za pomoci součtu nastoupaných metrů všech závodníků a nebo vypršením časového limitu pro výstup.

Do políček listiny výstupů je zaznamenáváno každých 40 nastoupaných metrů jednotlivých závodníků (5 cest).

Není hodnocena obtížnost cesty ani styl výstupu (lze lézt „všechny barvy“ a libovolně padat či odsedat) k výstupu však lze použít pouze chyty a reliéf stěny (volné lezení), v případě použití jistícího bodu popř. lana je vylezení cesty neplatné. Cesta je vylezena po dotyku stropu libovolnou částí těla.

Cesty vylezené v rámci závodu lezení na rychlost jsou započítávány do celkového součtu vylezených metrů soutěže ve vytrvalosti.

Na jedné výstupové trase, jednom lanu, může závodní dvojice popř. lezec se svým jističem setrvat maximálně 10 cest na dvojici. Poté musí lano uvolnit. Pozdější návrat ke stejnému lanu je možný.

Vyhodnocení pořadí v závodu

Pořadí umístění v závodu je určováno na základě poměru v = d/t

Kde:

v…. je rychlost (m/s)

d…celkový součet metrů nastoupaných v závodu na vytrvalost, případně upravený koeficientem přiděleným závodníkovi závodícímu jako jednotlivec s nelezoucím jističem (kategorie 10-11 let, 12-13 let a 14-15 let). Hodnota koeficientu je rovna 0,75. Tímto koeficientem bude násobena suma všech jím nastoupaných metrů.

t…součet 2 nejlepších časů z obou závodních drah.

Výše umístěni jsou závodníci s větší hodnotou „v“.

Udílení cen

Tři nejlepší finalisté z kategorií dětí:

Dívky 9-10 let, Chlapci 9-10 let,

Dívky 11-12 let, Chlapci 11-12 let,

Dívky 13-15 let, Chlapci 13-15 let,

jsou přítomni udílení cen.

 

Rýmařovské osmitisícovky 2023 – pravidla závodu kategorie dospělí a dorost

 Obecná část

1.1 Soutěžní porota

Soutěžní porota sestává z jednoho časoměřiče (v případě závodu v rychlosti lezení) a Rozhodčího. Rozhodčí má rozhodující pravomoc v prostoru závodiště a zároveň plní a odpovídá za funkci zapisovače obou závodů, kterou v případě potřeby může delegovat.

1.2 Startovní čislo

Každý ze závodníků je označen startovním číslem.

1.3 Startovní listina

Soutěžící jsou v rámci registrace zapsáni na startovní listinu pod číslem odpovídajícím pořadí příchodu k registraci. Soutěž ve vytrvalosti začíná hromadně, v případě obsazení všech cest má přednost dvojice s nižším součtem závodních čísel. Do soutěže v rychlosti vstupuje závodník s číslem 1 a jeho jistič, dále je nástup k rychlostním trasám určován závodním číslem, v případě zaneprázdnění soutěžícího v pořadí závodem ve vytrvalosti, náhodným výběrem dle možnosti soutěžících co nejdříve nastoupit na rychlostní trasu (zajištění plynulosti soutěže).

Po uzavření registrace nelze na soutěžní listinu závodníky připisovat, lze je však kdykoliv v průběhu závodu vyškrtnout.

1.4 Soutěžící

Soutěžící  do obou závodů nastupují buď jako lezecké družstvo (dva soutěžící závodníci) a nebo jako jednotlivci se svým jističem. Závodník soutěžící jako jednotlivec bude mít součet svých nastoupaných metrů indexován koeficientem 0,75. Tento koeficient zohledňuje výhodu jednotlivce nezdržovaného v závodu závodícím jističem.

Každý ze soutěžících se účastní závodu v rychlosti i vytrvalosti. Účast v obou závodech nelze od sebe oddělit.

Průběh soutěže v rychlosti

2.1 Obecné

Soutěže na rychlost sestává z kvalifikačního a z finálového kola. Cesty jsou lezeny s horním jištěním (top-rope). Čas lezení je určen za pomoci stopek časoměřičem a zapisován s přesností na setiny sekundy. Každá cesta je v kvalifikačním kole v rámci závodu dvakrát měřeně lezena.  Do výsledků je započten vždy čas nejlepšího pokusu na dané cestě. V případě, že závodník nepostupuje z kvalifikace do finále 16-ti, je do výsledku závodu započten součet časů všech 4 pokusů v kvalifikačním kole.

Je-li soutěžící zavolán na start, postaví se na pozici přibližně 2 metry před stěnu. S povelem „na značky se každý soutěžící postaví na startovní pozici: soutěžící má jedno chodidlo na podlaze, druhá noha může být v jakékoliv pozici a jedna nebo obě ruce jsou na nástupním chytu. Rozhodčí se zeptá „připraveni“, pak řekne „pozor“ a pak (ne déle jak za 2 vteřiny) „start“ (nebo dá hlasitý signál ke startu). Na topu cesty je časomíra zastavena dotykem stropu libovolnou částí těla.

Chybné starty: v případě nezdařeného startu musí Rozhodčí okamžitě zastavit oba/všechny soutěžící. Soutěžící, který zkazí dva starty v jednom rozřazovacím kole, bude ohodnocen dosaženým časem 30 s.

Soutěžící, kterému se nepodaří úspěšně dokončit svůj pokus na cestě, bude ohodnocen dosaženým časem 30 s.

Každý soutěžící musí nejprve přelézt cestu 1. Po jejím úspěšném dokončení pak pokračuje na cestu 2.

2.2 Finále závodu v rychlosti

Finále se vždy odehrává v jednotlivých rozřazovacích kolech.

Klasický formát:

Soutěžící jsou hodnoceni sečtením časů lezení z obou kvalifikačních cest.

Soutěžící, kteří úspěšně absolvovali kvalifikační kolo

  • 16 nebo více než 16
  • 8 až 15
  • 4 až 7
  • méně než 4

Počet soutěžících, kteří postupují do finále

  • max.16 nebo max.sudý počet
  • max. 8 nebo max.sudý počet, je-li max. sudý počet postupujících z finále 16-ti roven 4, je finále 8-mi, vynecháno.
  • 4

Kvalifikační kolo je nutné zopakovat, aby se do finále kvalifikovali nejméně 4 soutěžící. V případě nedostatečného počtu účastníků je možné provést finálové kolo pouze se 2mi soutěžícími v souboji o 1.místo, s tím že 3.místo připadne zbývajícímu soutěžícímu, který již tímto v rozřazovacím kole nesoutěží.

Soutěžící polezou dvě cesty v každém rozřazovacím kole. O vítězi každého rozřazovacího kola je rozhodnuto součtem časů lezení na obou cestách.

Příklad s 16 finalisty:Soutěžící, který se umístil na 1. příčce poleze proti soutěžícímu na 16. příčce (č. 2 proti č. 15 atd.). Oba polezou obě cesty. Vítěz rozřazovacího kola se postupuje do dalšího kola, poražený je vyřazen. 8 vítězných soutěžících postupuje do další fáze. Poté postupují 4 do další fáze. Soutěžící, kteří se umístí jako 1. a 2., budou soutěžit o první místo, soutěžící, kteří se umístí jako 3. a 4., budou soutěžit o 3. místo (malé finále).

Soutěž ve vytrvalosti

Sestává ve vylezení co největšího počtu metrů stanovené „výstupové cesty k vrcholu“. Závod končí buď dosažením vrcholu za pomoci součtu nastoupaných metrů všech závodníků a nebo vypršením časového limitu pro výstup.

Do políček listiny výstupů je zaznamenáváno každých 40 nastoupaných metrů jednotlivých závodníků (5 cest).

Není hodnocena obtížnost cesty ani styl výstupu (lze lézt „všechny barvy“ a libovolně padat či odsedat) k výstupu však lze použít pouze chyty a reliéf stěny (volné lezení), v případě použití jistícího bodu popř. lana je vylezení cesty neplatné. Cesta je vylezena po dotyku stropu libovolnou částí těla.

Cesty vylezené v rámci závodu lezení na rychlost jsou započítávány do celkového součtu vylezených metrů soutěže ve vytrvalosti.

Na jedné výstupové trase, jednom lanu, může závodní dvojice popř. lezec se svým jističem setrvat maximálně 10 cest na dvojici. Poté musí lano uvolnit. Pozdější návrat ke stejnému lanu je možný.

Vyhodnocení pořadí v závodu

Pořadí umístění v závodu je určováno na základě poměru v = d/t

Kde:

v…. je rychlost (m/s)

d…celkový součet metrů nastoupaných v závodu na vytrvalost, případně upravený koeficientem přiděleným závodníkovi závodícímu jako jednotlivec s nelezoucím jističem. Hodnota koeficientu je rovna 0,75. Tímto koeficientem bude násobena suma všech jím nastoupaných metrů.

t…součet 2 nejlepších součtů časů obou závodních drah, vybraný ze všech kol závodu na rychlost upravený příslušnými koeficienty přiřazenými jednotlivým kolům závodu.

Výše umístěni jsou závodníci s větší hodnotou „v“.

Udílení cen

Tři nejlepší finalisté z kategorie mužů a žen soutěže jsou přítomni udílení cen.

Rýmařovské Osmitisícovky – Cho Oyu 2019

Horolezci zdolali šestou osmitisícovku Cho Oyu

Horolezecký oddíl Horal Rýmařov má za sebou šestý osmitisícový vrchol a zároveň šestou nejvyšší horu světa Cho Oyu (Čo Oju, 8201 m n. m.), kterou během sobotních závodů (13. 4.) na horolezecké stěně Střediska volného času pomyslně zdolala skupina sedmnácti dětí a třinácti dospělých lezců. Těm ke zdolání vrcholu stačily dvě a půl hodiny.

Seriál závodů Rýmařovské osmitisícovky byl zahájen v roce 2014 výstupem na Mount Everest (8848 m n. m.) a každý rok pokračuje zdoláním jedné z osmitisícovek (K2 – 2015, Kančendčenga – 2016, Lhoce – 2017 a Makalu – 2018). Cho Oyu leží 20 km na západ od Mount Everestu a jde o jednu z nejsnáze dostupných osmitisícovek. Prvovýstup se zdařil 19. října 1954 rakouské expedici, s níž na vrcholu stanul také Herbert Tichy.

Osmitisícovka Cho Oyu, v tibetštině „Tyrkysová bohyně“, prověřila připravenost sedmnácti dětí ve věku od 6 do 15 let. Pro šestiletou Barboru Valovou a sedmiletého Oldřicha Neseta nebyla patřičná kategorie připravena, proto byli zařazeni mezi devítileté, ovšem rozhodně se neztratili. Start závodu byl pro dětské lezce posazen do výšky 4400 m n. m. a vrcholu Cho Oyu ve výšce 8201 m n. m. děti společnými silami dosáhly za hodinu a 20 minut. Umístění dětí v jednotlivých kategoriích zobrazují níže uvedené výsledky.

 

Kategorie 9–10 let:  

 1. Sára Habrovanská
 2. Barbora Valová
 3. Zdeněk Neset

Kategorie 11–12 let:

 1. Ema Žáková
 2. Lucie Martinčeková
 3. Natálie Havlíková

 

 1. Marek Hladký
 2. Matěj Fryblík
 3. Tomáš Chytil

Kategorie 13–15 let:

 1. Veronika Švehlová
 2. Anna Vincourková
 3. Kateřina Malá
 4. Adam Nikolov
 5. Petr Hladký

 

Odpoledního závodu dospělých se zúčastnilo deset mužů a tři ženy. Závod začal ve výšce 1800 m n. m. a vrchol byl dosažen za 2 hodiny a 30 minut. Závodu dospělých se zúčastnil i vítěz kategorie chlapců 13–15 let Adam Nikolov, který odpoledne zúročil své rozlezení v dopolední části závodu, ve sprintu se probojoval do finále a celkově mezi muži skončil pátý.

Kategorie žen:

 1. Ivana Hofírková (360 nastoupaných metrů, součet časů sprintu z obou drah – 35,09 s)
 2. Kateřina Fryblíková (320 metrů, součet časů – 40,67 s)
 3. Marcela Dostálková (200 metrů, součet časů – 57,78 s)

Kategorie mužů:

 1. Michael Soušek (840 metrů, součet časů – 13,82 s)
 2. Michal Kuda (840 metrů, součet časů – 16,09 s)
 3. Tomáš Neset (720 metrů, součet časů – 21,57 s)

Obě soutěže probíhaly opět současně a tím se řídilo i hodnocení. Nastoupané metry se dělily nejrychlejšími časy dosaženými v závodu na rychlost. Závodníci museli zabrat v obou disciplínách, protože kdo se šetřil ve vytrvalostní soutěži, tomu ani výborné výsledky v soutěži na rychlost nepomohly k umístění v celkovém pořadí. „Závody tak reflektují dvě důležité schopnosti nutné pro lezení v horách, a tou je nezbytná vytrvalost, ale také rychlost, která snižuje faktor objektivního nebezpečí – pád lavin, kamení nebo změny počasí,“ objasnil princip závodu Tomáš Neset. Věkové rozpětí účastníků letošního ročníku začínalo na šesti a končilo na jedenasedmdesáti letech. Vítězové obdrželi drobné horolezecké potřeby a diplomy. Závod mohl být uskutečněn díky partnerům a sponzorům SVČ Rýmařov, Městu Rýmařov a firmám KATR a STAN.

Autor: Rýmařovský Horizont | JiKo

 

 

Eiger – triky a tipy pro Nordwand 2019

Eiger – triky a tipy pro Nordwand

Eiger, Jungfrau, Mönch, nebo rovnou Mordwand. Nám, slovanům, přijde vyslovení názvu těchto ikonických kopců, kde se psaly dějiny alpinismu, naprosto nelibozvučné. Při vyslovení se vytváří aura čehosi ikonického. Nezdolatelného.

Uáááááá dřřř bumm, bumm chhhhh…
File, File seš v poho? V klidu, v klidu, máš něco s nohou?.
Borec předvedl parádní trik – backflip s atletickým odrazem od skály. Dolézá na štand, je napumpovaný adrenalinem, ale stále panuje bojová atmosféra. Krev přes kvalitní goráč neprosakuje. Zkouším proto zapytlenou délku přelézt a naštěstí technická plotna pouští. Hrdost je zachráněna a jdeme mrknout na tu haxnu. Spoďáry už prosákly, takže je nejvyšší čas jednat.

Jsme přepojeni na linku 1414, čili Swiss Air Rescue Rega.
Kdo si může říct, že spadnul na Eigru a přežil? Moc takových borců nebude, protože se zde leze většinou souběžně. Každý ti řekně, že se prostě nepadá… A má pravdu. Omlouvám se, čtenáři za předčasné vyvrcholení. Neodvracej ovšem zrak, protože kdyby se nestávaly podobné veselé příhody, tak se třeba nepodíváš na spoustu zajímavých míst.

Borec na druhý den sedí v autě a potlučená zašitá noha mu nedovoluje pohyb. Má 400 stran knihy před sebou a s urputností horského vlka se do nich zakusuje. Vyrážím proto plný energie do okolních hor na průzkum. Máme před sebou tři dny v malebném údolí, kdy čekáme na stále lezoucí kámoše.
Údolí vesnice Grindenwald nabízí skrytá zákoutí, do kterých by tě nenapadlo jít. Výlet na Kleine Scheidek vláčkem je klasika. Užiješ si ledovec a můžeš jet ve vláčku plném Arabů a Japonců na Top of the Europe: Jungfraujoch, 3454 m. To ovšem nechceš, tak v mapách hledáš skryté liduprázdné místa plná dobrodružství.
V březnu je spousta sněhu a turistické značení není vidno. Stopy zvířat jsou jediným vodítkem, protože ty znají dobře letní chodník. Cíl pro dnešek je malá chatička Ostegghütte před začátkem hřebenu Mittellegi Integrale na Eiger. Během lezení závěrečné ferraty jsou do údolí krásné výhledy. Svačina, foto a úprkem sbíháš rozbředlým sněhem do údolí.

Další den následuje objevitelský výlet středem kaňonu Gletscherschlucht. Z toho výletu doslova stříká dobrodružství. Ze sevřených stěn kaňonu stékají vodopády a padající kameny se odráží mezi stěnami. V sezóně výtečná turistická atrakce, pro kterou vede tunel ve skále. Nyní v korytu řeky si připadám poněkud zranitelně. Při návratu zpět objevuji skvostný sektor pro sportovní drytooling a obdobný lezecký ráj je také nad parkovištěm.

Drobné výhry během zprvu prohraného výletu nám zpravují náladu. Časem se totiž dostavily pocity poražení, smutku a hledání ztracené hrdosti. Teď je ovšem smysl této akce zřejmý. Kdybychom nevyrazili, tak se nikdy nedozvíme, jestli na to máme. Plkání o nelezitelnosti a odpornosti zdejšího terénu nejsou na místě, protože terén v severce je skvostný. Od elementárních problémů nedržícího hrotu mačky v dírce po počasí ve stěně se dostáváme zpět na cestu úvah, že příští rok si to rozdáme znova a lépe. Borcům ve stěně jsme nedali sbohem a po čtyřech dnech, během kterých dolezli na vrchol se shledáváme v údolí. Mějte se sluníčkově a věřte na zázraky.